پسرم حدود یه هفته است که بین انگشتان دستش جوشهای ریز وکمی ابکی زده دلیلش چی
ضعف بینایی چشم  علتش چیه ؟!  آیا درمانی در طب سنتی براس وجود داره واگه یک چشم دچار
خواهرم 3ماه است صفرا را در آورده باید چه غذاهایی را استفاده نکند وکبدش گرید