هريک از محصولات اين گياه دارويي به دقت و کاملا مکانيزه و بهداشتي، بدون هيچ افزودني شيميايي توليد و پردازش مي شود و در نهايت کنترل بازبيني و با کيفيت بسته بندي مي شوند